RESERVEDklub

Všeobecná pravidla zákaznického programu Reserved klub

Zákaznický program Reserved klub (dále také jen „zákaznický program“) je program pro zákazníky společnosti LPP Czech Republic, s.r.o. se sídlem Prosecká 852/66, Praha 9 - Prosek, IČ: 266 98 714 , zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88159 (dále jen „provozovatel“). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti LPP Retail a to v prodejnách v České republice. Program a výhody z něj vyplývající neplatí při nákupu online. Zákazníci se stávají členy programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

Členství v zákaznickém programu

1. Členem programu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 16-ti let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu (dále jen „Všeobecná pravidla“). Členem programu se nemůže stát právnická osoba (např. obchodní společnost) ani fyzická osoba vystupující jakožto podnikatel. Každé osobě může vzniknout pouze jediné členství. Členství v zákaznickém programu a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro členy programu, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva.

2. Řádným členem v zákaznickém programu se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných pravidlech každý zákazník poté, co vyplní a odsouhlasí oficiální přihlášku do zákaznického programu a vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Vyplněním a podepsáním přihlášky (v případě elektronického přihlášení provedením registračních kroků na internetových stránkách www.reserved.cz) zákazník souhlasí s podmínkami členství v zákaznickém programu a prohlašuje tím, že se seznámil s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu. Registrací zákazníka na základě jeho přihlášky vzniká zákazníkovi členství v programu.

3. Členská karta opravňuje k využívání výhod spojených s členstvím v zákaznickém programu. Každému členu může být vydána pouze jedna karta. Karta je nepřenosná a člen programu ji může použít výhradně k nákupu pro osobní potřebu. Nákupy ke komerčním účelům jsou výslovně zakázány. Karta zůstává ve vlastnictví provozovatele a slouží k prokázání členství v programu a k zaznamenávání bonusových bodů načtených v souvislosti s provedenými nákupy. Členská karta je aktivována ihned při jejím vydání zákazníkovi.

Přihlášení do programu

1. Přihlášení do programu je možné prostřednictvím internetu nebo písemnou přihláškou na prodejně. Přihlášení prostřednictvím internetu probíhá registrací na internetových stránkách provozovatele (www.reserved.cz) v sekci Chci se stát členem, a to vyplněním elektronické přihlášky do programu vč. emailové adresy zákazníka a přihlašovacího hesla zákazníka (zákazníkem zvolené heslo). Podmínkou zaregistrování zákazníka v programu je poskytnutí souhlasu s těmito Všeobecnými pravidly a se zpracováváním osobních údajů, a to zpravidla elektronickým zaškrtnutím vyznačeného místa na webové stránce www.reserved.cz na internetu zákazníkem.

2. Přihlášení zákazníka do programu je možné také na základě písemné přihlášky při splnění výše uvedených podmínek tj. poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Registrace zákazníka bude provedena do 14 dnů ode dne předání řádně vyplněné a podepsané přihlášky, jejích příloh (viz. výše) a poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Registrací zákazníka vzniká členství zákazníka v zákaznickém programu.

Odměny v zákaznickém programu

Členové programu jsou odměňováni ve formě poukázek na slevu.

Bonusové body

Člen programu je oprávněn před namarkováním jakéhokoliv zboží ze sortimentu příslušné prodejny provozovatele, které zákazník předkládá k zaplacení, předložit svou kartu obsluze pokladny, a to za účelem získání tzv. bonusových bodů. Bonusové body jsou členovi programu připsány na jeho osobní bodový účet (dále jen „bodový účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou člen programu provede v prodejnách provozovatele. Za každou 1,- Kč (jedna koruna česká) hodnoty (ceny) nákupu člena programu náleží členovi programu 1 (jeden) bod. Provozovatele si vyhrazuje právo hodnotu bodu v budoucnu změnit, v takovém případě bude změna hodnoty bodu zveřejněna na internetových stránkách www.reserved.cz, popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamžikem jejího zveřejnění). V případě, že dodatečně odpadne důvod pro připsání bonusových bodů, nebo došlo k nedůvodnému připsání takovýchto bodů (např. zrušení kupní smlouvy) vyhrazuje si provozovatel právo takto připsané body odečíst z konta bodového účtu člena programu. Každé připsání bonusových bodů musí být kryté nákupem zboží ze sortimentu provozovatele členem programu. Člen programu nemá nárok na dodatečné připsání bodů na základě předložených pokladních účtů (pokladních stvrzenek). Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat body a odečíst z konta bodového účtu člena, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp. Platnost bonusového bodu je 36 měsíců od uskutečněného nákupu.

Bodový účet člena programu

Veškeré body započtené za nákup se sčítají na bodovém účtu člena programu. Aktualizace bodového účtu bude probíhat průběžně (aktualizace je provedena vždy do 48 hodin od realizovaného nákupu). Člen programu má zajištěn elektronický přístup k bodovému účtu prostřednictvím internetových stránek www.reserved.cz, a to pro účely čerpání členských výhod (vytisknutí poukázky na slevu) a pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek, apod.). Bonusové body, jejichž platnost uplyne bez jejich uplatnění ve formě poukázky na slevu, budou z bodového účtu vymazány.

Poukázka na slevu

1.Základní členství

Za každých oprávněně načtených 2.000 bodů je člen programu oprávněn získat poukázku na slevu na nákup zboží ze sortimentu provozovatele ve výši 100,- Kč (sto korun českých). Základním členem je každý zákazník, který za 12 měsíců nasbírá na svou kartu méně než 5.999 bodů.

2.DELUXE členství

Za každých oprávněně načtených 2.000 bodů je člen programu oprávněn získat poukázku na slevu na nákup zboží ze sortimentu provozovatele ve výši 100,- Kč (sto korun českých). DELUXE členem je každý zákazník, který za 12 měsíců nasbírá na svou kartu více než 6.000 bodů za nákupy.

Tyto poukázky mohou členové programu získat výlučně na internetových stránkách provozovatele (www.reserved.cz) a to po tzv. aktivaci svojí Reserved karty (kontrole či doplnění svých osobních údajů, doplnění přihlašovacího jména a hesla na internetových stránkách www.reserved.cz). Poukázky nelze vyměnit za peněžní hotovost. Poukázky mají platnost 3 měsíce od vytištění nebo zasláním pomocí SMS poukázky členem programu. Poukázka na slevu může být uplatněna pouze současně s předložením Reserved karty. Použití poukázky na slevu je možné uplatnit pouze při nákupu v prodejnách provozovatele, jehož hodnota přesahuje částku 100,- Kč (sto korun českých). Poukázky pouze nelze slučovat s jinými probíhajícími akcemi.

Veškeré případné ostatní odměny poskytované členům programu se řídí pravidly, která jsou uvedena v informačních materiálech provozovatele.

Propagační materiály

Člen programu souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů provozovatele na jeho korespondenční a emailovou adresu, popř. zasílaných formou SMS. Člen programu může odmítnout souhlas s takovýmto využitím svých korespondenčních údajů písemným oznámením provozovateli. Provozovatel nebude dále předávat korespondenční údaje členů zákaznické programu svým partnerům či dodavatelům. Čas od času však může provozovatel zaslat členům programu nabídku od partnerů či dodavatelů, která může zahrnovat bonusy od partnerů a dodavatelů či jiných spolupracujících subjektů, o které se domnívá, že oslovené členy zaujme.

Ztráta karty, zneužití přístupových údajů a karty člena programu

1. V případě ztráty karty může člen programu požádat o vydání nové karty na kterékoliv prodejně Reserved v České Republice.

2. Na body, které byly připsány na bodový účet člena programu neoprávněným užitím karty třetí osobou, se hledí, jako by k jejich připsání vůbec nedošlo, nerozhodne-li provozovatel v daném případě jinak; tyto body je provozovatel oprávněn z bodového účtu člena programu kdykoliv odečíst.

3. Zákazník je povinen uchovávat přihlašovací údaje (resp. přihlašovací heslo) v tajnosti. V případě podezření, že přístupové údaje k účtu člena programu (tj. emailová adresa a přihlašovací heslo) jsou známy třetí osobě, je člen povinen oznámit tuto skutečnost prokazatelně a bez zbytečného odkladu provozovateli a bezodkladně přihlašovací heslo změnit. V případě, že zákazník vědomě či z nedbalosti umožní získání přihlašovacích údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství v programu (zejména na použití již získaných bonusových bodů), nerozhodne-li provozovatel v daném případě jinak.

4. Kartu je oprávněn užívat pouze člen programu. Užití členské karty jinou osobou než členem programu je důvodem pro ukončení členství člena programu. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné použití karty a výhod s tím spojených jinou osobou než příslušným členem programu v důsledku zpožděného oznámení ztráty, odcizení karty či z jiného důvodu na straně člena programu.

5. Člen programu je v případě, že dojde ke změně údajů, které uvedl v přihlášce do programu, povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat, a to prostřednictvím internetu na internetových stránkách provozovatele (www.reserved.cz) po přihlášení na účet v sekci Změna údajů, prostřednictvím Reserved linky 810 800 005 nebo klub@reserved.cz, na prodejně nebo písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu provozovatele.

Zánik členství v zákaznickém programu

Členství v zákaznickém programu automaticky zaniká z těchto důvodů:

a) člen programu poskytl nepravdivé údaje v přihlášce,

b) člen programu zneužil výhod, které mu program poskytuje (např. využívá zakoupeného zvýhodněného zboží pro jeho další prodej za účelem výkonu podnikatelské činnosti) nebo jiným způsobem porušil Všeobecná pravidla zákaznického programu,

c) doručením písemného odvolání souhlasu člena programu se zpracováváním osobních údajů,

d) ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí provozovatele

Ze stejných důvodů může provozovatel rovněž dočasně pozastavit členství v programu a odmítnout dočasně poskytování dříve získaných výhod spojených s členstvím v programu.

Okamžikem ukončení členství v programu z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí člen programu veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu. Ukončením členství v programu se zároveň zruší všechny body načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě, nerozhodne-li provozovatel jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím v programu.

Členství v programu dále zaniká:

a) písemnou výpovědí provozovatele z libovolného důvodu či bez udání důvodu,

b) písemnou výpovědí člena programu z libovolného důvodu či bez udání důvodu.

V případě zániku členství výpovědí dle písm. a) a b) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi programu (adresa dle poslední aktualizace člena programu) nebo provozovateli na kontaktní adresu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit činnost programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkách www.reserved.cz, nebo jiným vhodným oznámením.

Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti programu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena v programu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu; všechny body řádně načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě je nutné uplatnit postupem dle těchto pravidel, a to formou poukázky na slevu do 30 dnů od data účinnosti výpovědi provozovatele nebo do data ukončení činnosti programu. V případě, že takovýto zákazník v okamžiku ukončení členství v programu nedosáhl hranice 2.000 bodů potřebných k získání poukázky na slevu na nákup zboží ze sortimentu provozovatele ve výši 100,- Kč, nemá tento zákazník nárok čerpat slevu.


Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuj právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla zákaznického programu, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové programu budou o těchto změnách informování na prodejnách a na www.reserved.cz. Tyto změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách www.reserved.cz.

2. Tato Všeobecná pravidla zákaznického programu vydal LPP Czech Republic, s.r.o. se sídlem Prosecká 852/66, Praha 9-Prosek, IČ: 26698714 jako závazná pravidla pro provozování zákaznického programu výlučně na území České republiky v prodejnách provozovatele pro členy zákaznického programu, kteří jsou registrováni a jejichž členské karty byly vydány v České republice.

3. Kontaktní adresa:

Reserved klub
P.O. BOX 82, Praha 025,
Modrá linka: 810 800 005
E-mail: klub@reserved.cz

4. Všeobecná pravidla zákaznického programu Reserved platí od 1. srpna 2011