RESERVEDklub

Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti se zákaznickým programem Reserved klub

V souvislosti s Vaší registrací a účastí v zákaznickém programu Reserved klub (dále jen „zákaznický program“) dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Chceme Vás ujistit, že společnost LPP Czech Republic, s.r.o., věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Vzhledem k tomu jsou tyto zásady zpracování osobních údajů vydány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (tzv. GDPR) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., jako správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR vůči členům zákaznického programu. Tento dokument má za cíl Vás informovat o tom, jaké osobní údaje se o Vás zpracovávají, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází, komu jsou osobní údaje předávány a v neposlední řadě jaké máte v souvislosti s tímto zpracováním práva.

1) Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je pořadatel zákaznického programu, kterým je společnost LPP Czech Republic, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 88159, identifikační číslo 266 98 714, sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00 (dále také jen „správce“).

2) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vzhledem k tomu, že jste se zaregistrovali do zákaznického programu Reserved klub. V souvislosti s Vaší registrací a účastí v zákaznickém programu zpracovává správce Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, titul před a za jménem, datum narození, pohlaví, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Jedná se o osobní údaje, které získává pořadatel z přihlášky do zákaznického programu. Dále jsou zpracovávány Vaše údaje vzniklé členstvím v zákaznickém programu a používáním Reserved karty – jedná se o informace o pohybu na internetových stránkách (cookies), data o objednávkách a nákupech, informace o platbách.

3) Na základě jakého důvodu a za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

V souvislosti s Vaší registrací do zákaznického programu byl mezi Vámi a společností LPP Czech Republic, s.r.o., uzavřen smluvní vztah. Společnost LPP Czech Republic, s.r.o., coby správce, tak na základě plnění povinností z tohoto smluvního vztahu zpracovává Vaše osobní údaje pro účely realizace zákaznického programu. Jejich zpracování je nezbytné například k evidenci Vaší osoby v elektronické databázi, ke spárování Reserved karty s Vaší osobou, evidenci provedených nákupů, přičtení bonusových bodů, zasílání poukázek na slevu, komunikace s Vámi apod.

Pokud jste společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu pro reklamní a marketingové účely – tj. nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení a reklamních materiálů, a nabízení jiných obdobných programů a soutěží. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou k provedení registrace a zařazení Vaší osoby do zákaznického programu. Nicméně pouze udělením souhlasu Vás bude společnost LPP Czech Republic, s.r.o., moct oslovit s aktuálními nabídkami, akcemi a novinkami.

Zpracování Vašich osobních údajů může být společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., také uloženo na základě právních předpisů. V těchto předpisech může být společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., stanovena přímo povinnost některé osobní údaje po určitou dobu uchovávat/zpracovávat, případně zpracování Vašich osobních údajů může být nezbytné s ohledem na splnění povinností společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., dle jednotlivých právních předpisů, které upravují její činnost.

4) Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačních systémů správce či dalších zpracovatelů. Při zpracování Vašich osobních údajů dochází rovněž k profilování. Profilování je prováděno počítačovým programem podle různých kategorií osobních údajů. Významem a důsledkem profilování je zkvalitnění poskytovaných služeb a přizpůsobení nabídky zboží a služeb Vaším konkrétním požadavkům.

5) Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k Vaší účasti v zákaznickém programu (tzn. nejméně po celou dobu trvání Vašeho členství v zákaznickém programu a po ukončení členství v programu na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v zákaznickém programu). Tato nezbytnost je pravidelně kontrolována, přičemž zjistí-li se, že Vaše osobní údaje již nadále nejsou k původnímu účelu potřeba, jsou bez zbytečného odkladu mazány.

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu. Není-li v souhlasu uvedeno jinak, zpracovávají se osobní údaje na základě souhlasu po celou dobu trvání Vašeho členství v zákaznickém programu a po ukončení členství v programu na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v zákaznickém programu. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu (včetně odvoláním souhlasu) jsou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

6) Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje jsou předávány dalším subjektům v pozici zpracovatelů, kteří se na pořádání zákaznického programu podílejí. V současné době se jedná o společnost Cortex, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 22573, identifikační 471 25 616, sídlem U Elektry 974/1c, Vysočany, 190 00 Praha 9, a ostatní partnery, kteří se na zákaznickém programu podílejí, a to ať už například v rámci jeho organizace, tak v souvislosti s doručováním slevových poukázek. Společnost LPP Czech Republic, s.r.o., vždy dbá na to, aby veškeré subjekty, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard jejich ochrany.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetích zemí mimo Evropskou unii.

7) Cookies

Naše webové stránky www.reserved.cz využívají soubory cookies, což jsou malé datové soubory, které umožňují pomocí zařízení používaného k prohlížení sítě internet (např. počítač, smartphone) zapamatovat specifické informace týkající se používaného zařízení. Informace uložené v souborech cookies se používají mj. pro reklamní a statistické účely a pro účely přizpůsobení našich webových stránek Vašim individuálním potřebám. Nastavení cookies můžete změnit ve svém internetovém prohlížeči. Pokud tato nastavení nezměníte, budou soubory cookies uloženy do paměti Vašeho zařízení. Změnou nastavení cookies (zablokováním cookies) mohou být některé funkce webových stránek omezeny.

8) Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně společnost LPP Czech Republic, s.r.o., ubezpečuje, že se pravidelně provádí kontroly, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní všeobecně známé bezpečnostní zásady používání internetu.

9) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti LPP Czech Republic, s.r.o., coby správci osobních údajů, následující práva:

a) Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost LPP Czech Republic, s.r.o., zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí dříve předaných dokumentů, neváhejte se v případě nejasností na nás s žádostí o další informace obrátit.

b) Právo na opravu a doplnění

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

V souvislosti s tím bychom Vám chtěli připomenout, že je i Vaší povinností aktualizovat své osobní údaje (zejména korespondenční adresu), pokud dojde k jejich změně. Můžete tak učinit na prodejnách Reserved, na svém účtu na internetové adrese www.reserved.cz a zavoláním na Reserved linku zákaznického programu 810 800 005.

c) Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správcem nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí správce omezit, pokud:

popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje správci stejně poskytli),
Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je správce povinen zpracování Vašich osobních údajů omezit.

e) Právo na přenositelnost

Máte právo získat od správce všechny Vaše osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

f) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Osobní údaje poté správce přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Správce na základě námitky vždy přestane Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ve formě profilování.

g) Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit nebo jakýkoliv udělený souhlas kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, má však důsledek na Váš smluvní vztah s pořadatelem a na využívání jeho služeb, pro které je tento souhlas potřebný. Odvoláním souhlasu Vaše osobní údaje nebudou nadále sloužit k nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení a reklamních materiálů.

Pokud se rozhodnete využít svého práva souhlas odvolat, oznamte nám tuto skutečnost elektronickou zprávou (e-mailem) odeslanou na adresu klub@reserved.cz s uvedením předmětu Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

h) Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10) Jak můžete uplatnit svá práva související se zpracováním osobních údajů?

Veškerá Vaše výše uvedená práva můžete vůči správci uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu klub@reserved.cz. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě včas informováni.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 25. 5. 2018.